diumenge, 22 de maig de 2022

Ús de la Biblioteca


Capítol I - Disposicions generals
Capítol II - Accés
Capítol III - Drets dels usuaris
Capítol IV - Deures dels usuaris
Capítol V - Servei de consulta i préstec del fons de la Biblioteca
Capítol VI - Servei de préstec interbibliotecari
Capítol VII - Servei d'Internet
Capítol VIII - Activitats
Capítol IX - Servei de visites
Capítol X - Donació de fons
Capítol XI - Aplicació, acceptació i interpretació de la normativa de la Biblioteca i els seus serveis
Capítol XII - Legislació aplicable


CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS

Article1
L´objecte d´aquestes Normes d´Ús és el d´establir les normes fonamentals necessàries que han de regir l´ordre intern de la Biblioteca Municipal de Xàtiva, i també garantir uns serveis que faciliten l´organització i el funcionament a partir del dret dels ciutadans a l´accés a la informació.

Article 2
La missió de la Biblioteca Municipal de Xàtiva és facilitar a tots els ciutadans sense excepció, l´accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació.
^


CAPÍTOL II - ACCÉS

Article 3
1. L´accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom.
2. Quan siga estrictament necessari, la direcció de la Biblioteca podrà proposar als òrgans competents de l'Ajuntament limitacions a aquest principi.
3. Els menors de set anys només podran accedir-hi acompanyats d´un adult que se´n responsabilitze. La Biblioteca no es farà responsable del control i eixida dels menors d´edat.
4. Els menors de catorze anys no podran fer ús de l´ascensor si no van acompanyats d´un adult.
^


CAPÍTOL III - DRETS DELS USUARIS

Article 4
Dret a rebre suport:
Els usuaris poden demanar ajut al personal de la Biblioteca, que els prestarà, sempre que siga possible, el suport necessari per facilitar-los l´ús dels serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca dels fons.

Article 5
Dret d´opinió:
La Biblioteca disposarà d´una bústia de suggeriments, tant a les seues instal·lacions com a la seua web, per facilitar l´expressió anònima tant de propostes com de queixes, per tal de millorar el servei i atendre les necessitats dels usuaris.

Article 6
Dret de participació:
1. La Biblioteca també tindrà present les opinions de les entitats i associacions de la ciutat, per a l'adquisició de llibres i material propi d'aquesta Biblioteca, suggerida a través dels seus representants.
2. En l´ampliació i renovació del fons bibliogràfic i àudio-visual, i en l´aplicació de la política d´adquisicions, es tindran en compte les desiderates expressades pels usuaris.

Article 7
Dret d´informació:
1. Els usuaris de la Biblioteca tindran dret a sol·licitar informació sobre el fons de què disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa.
2. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris perquè la puguen consultar. Així mateix, s´exposarà l´horari d´atenció al públic.
^


CAPÍTOL IV - DEURES DELS USUARIS

Article 8
Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions:
1. Es respectaran els altres usuaris, el fons i els béns de la Biblioteca.
2. Els usuaris dipositaran els seus objectes personals en els llocs habilitats a aquest efecte, quedant prohibida l´entrada de motxilles, bosses, maletes, etc. La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris. Els usuaris advertiran al personal de la Biblioteca dels llibres que entren a les sales.
3. En acabar la consulta d´un document es deixarà sobre les taules de lectura, excepte els facilitats pel personal de la Biblioteca, als quals deuran ser tornats.
4. Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci.
5. Els usuaris s´hauran d´abstenir de:
- menjar, beure o fumar
- escriure o fer senyals en cap document
- reservar llocs de lectura
- maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca
- canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca
- realitzar activitats que puguen molestar els altres usuaris o destorbar el funcionament normal de la Biblioteca
- connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal·lacions
6. Complir la normativa de la Biblioteca i dels seus serveis.
^


CAPÍTOL V - SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC DEL FONS DE LA BIBLIOTECA

Article 9
1. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats, excepte aquelles obres de fons antic o local que pel seu estat físic o valor requerisquen ser preservades, quedant a criteri del personal tècnic de la Biblioteca el seu ús.
2. Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser objecte de préstec a excepció de les obres de referència, Secció Local, Fons Antic, documents exhaurits o difícilment reemplaçables o que tinguen caràcter d´únics, i aquelles que per les seues característiques es desaconselle el seu préstec, els diaris i els últims números de les revistes.
3. En la utilització dels llocs de lectura es prioritzaran les consultes del fons de la Biblioteca sobre l´estudi, treball o lectura amb material dels particulars.
4. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans.
5. La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei de préstec a aquells usuaris que incomplisquen la normativa aprovada per la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
6. El servei de préstec acabarà deu minuts abans del tancament de la Biblioteca.
7. El servei de préstec permetrà emportar-se, alhora, fins a un màxim de 3 llibres, 2 revistes, 2 DVD´s i 2 CD´s .
8. Els usuaris amb carnet infantil-juvenil sols podran fer ús dels materials i de les instal·lacions de la seua Secció.
9. El termini de préstec serà el determinat per la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
10. Solament el préstec dels llibres podrà ser renovat de forma immediata d´acord amb l´establert en les normes de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
11. Per gaudir del servei de préstec s´haurà d´estar en possessió del carnet de préstec, amb caràcter personal i intransferible, que serà imprescindible presentar per retirar qualsevol document.
12. El carnet es sol·licitarà personalment a la Biblioteca i s´obtindrà gratuïtament després de facilitar les dades personals: nom, adreça, telèfon i número de DNI o passaport i fotografia. Els carnets infantils-juvenils (menors de 14 anys) requeriran de l´autorització dels pares o tutors.
13. L´usuari comunicarà qualsevol canvi en les dades facilitades.
14. El carnet de préstec podrà ser utilitzat a les biblioteques de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana que tinguen automatitzat el servei de préstec.
15. El titular del carnet de préstec serà l´únic responsable dels documents retirats en préstec i, per tant, vetllarà per la seua integritat i bona conservació i advertirà al personal de la Biblioteca de qualsevol desperfecte que hi observe.
16. L´usuari que retorne un document malmès o no el retorne, estarà obligat a restituir-lo per un exemplar de la mateixa edició, o, en cas de estar exhaurit, per un altre de les mateixes característiques.
17. En cas que no es restituisca el document, l´usuari no podrà fer ús del servei de préstec.
18. Els duplicats del carnet de préstec, tret que se´n justifique documentalment la sostracció o pèrdua, estaran subjectes a pagament dels preus públics vigents d'acord amb l'ordenança fiscal pertinent.
19. El retard en la devolució dels documents prestats serà motiu de la sanció que marque la normativa de préstec de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
^


CAPÍTOL VI - SERVEI DE PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI

Article 10
A través del servei de préstec interbibliotecari es podrà prestar el fons propi de la Biblioteca i de les altres biblioteques que integren la Xarxa de Lectura Pública Valenciana:
1. Es podrà restringir aquest servei en aquells casos que siga possible solucionar el requeriment amb el propi fons.
2. Seran susceptibles de ser demanats o deixats en préstec interbibliotecari els documents que en ser rars o exhaurits no es puguen obtenir fàcilment.
3. Estaran expressament exclosos d´aquest servei els documents considerats com a novetats, els manuals, document d'ús freqüent i, en general, els fàcilment obtenibles per altres mitjans.
4. La Biblioteca, en última instància, es reserva el dret de denegar un préstec interbibliotecari per motius tècnics o d´oportunitat.
5. Les normes relatives al servei de préstec també seran d´aplicació al servei interbibliotecari.
^


CAPÍTOL VII - SERVEI D'INTERNET

Article 11
1. El servei d´Internet serà de lliure accés a tothom i gratuït.
2. L´objectiu del servei serà garantir la possibilitat d´accés a Internet a tota la població i potenciar-ne la utilització i el coneixement. Es destina a la recerca de informació, la investigació i l´aprenentatge.
3. L´horari del servei començarà 15 minuts després de l´apertura i finalitzarà 15 abans del tancament de les sales. La Biblioteca podrà establir un horari restringit del servei per motius tècnics.
4. Per a poder utilitzar el servei caldrà signar un full en el qual s´afirma conéixer les normes d´utilització i respectar-les, prèvia presentació del DNI, passaport o carnet de lector.
5. La Biblioteca podrà restringir el servei amb l´objectiu de garantir-ne l´accessibilitat al major nombre possible d´usuaris.
6. L´excessiva demanda del servei provocarà que es prioritze l´ús per a la consulta bibliogràfica i l´ús cultural o d´interès pedagògic, sobre l´ús estrictament lúdic.
7. No podran participar-hi dues o més persones simultàniament.
8. Es podrà limitar o suprimir l´ús del correu electrònic. Es denegarà especialment la participació en xats.
9. Es podran limitar els usos setmanals per persona.
10. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic o imprès dins dels límits que permeten la legislació vigent, la propietat, l´autor i qualsevol altra norma ètica o exigència implícita o explícita establertes en cada cas.
11. En cap cas es permetrà utilitzar material informàtic particular per gravar informació d´Internet. Per això caldrà adquirir disquets a la Biblioteca cada vegada que es vulga retirar informació. L´import a fer efectiu, per disquet o full imprès, vindrà determinat pel preu públic corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal.
12. El personal de la Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment.
13. L´incompliment de les normes podrà ser sancionat amb la suspensió del dret a l´accés al Servei.
^


CAPÍTOL VIII - ACTIVITATS

Article 12
1. Les activitats que s´organitzen a la Biblioteca seran de lliure accés a tots els ciutadans. Per motius de capacitat o en cas d´estar dirigides a un sector de públic determinat es prioritzarà i limitarà l´accés a les activitats.
2. En cas que es preveja que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres serveis, es comunicarà amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació dels dies i les hores que es produirà i la limitació o suspensió temporal del servei afectat.
^


CAPÍTOL IX - SERVEI DE VISITES

Article 13
1. El servei de visites guiades a la Biblioteca és un recurs inicialment dissenyat per a l´ús docent i pedagògic. Per tant, està adreçat, en primera instància, als centres educatius de la població que ho sol·liciten.
2. També podran sol·licitar i concertar visites guiades altres col·lectius directament a la Biblioteca.
3. Les visites guiades les realitzarà el personal bibliotecari en el temps i forma que s´establisca per aquesta finalitat.
^


CAPÍTOL X - DONACIÓ DE FONS

Article 14
1. El personal tècnic de la biblioteca avaluarà la conveniència d´acceptar els fons que s´ofereixen com a donació, tenint en compte la vigència i l´actualitat de les obres, el seu valor patrimonial i el seu interés local.
2. L´acceptació d´un fons no pressuposa la seua integració indefinida. A l´acabament de la vida útil d´un document, la Biblioteca procedirà a la seua retirada d´acord amb el procediment habitual aplicat al fons propi.
^


CAPÍTOL XI - APLICACIÓ, ACCEPTACIÓ I INTERPRETACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA BIBLIOTECA I ELS SEUS SERVEIS

Article 15
L´ús de la Biblioteca o alguns dels seus serveis implicarà el coneixement i l´acceptació d´aquestes normes.
^


CAPÍTOL XII - LEGISLACIÓ APLICABLE

Reglament de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.
Article 16
En tot allò que no estiga previst en les presents Normes d'Ús seran d´aplicació la legislació Autonòmica al respecte, i la bàsica estatal en aquesta matèria.
^